You are currently viewing ​СОЗЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ БЕРІКТІГІ

​СОЗЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ БЕРІКТІГІ

Дәнекерлеу беріктігінің коэффициенті ГОСТ 11262 сәйкес келесі толықтырулармен анықталады.

Сынақ құралдары мен қосалқы құрылғылар — 7.11.

Профильдерге сынақ жүргізгенге дейін кемінде бір тәулік бұрын технологиялық регламент бойынша дәнекерленген алдыңғы қабырғалардан 7.11 — ден алты үлгі кесіледі, олардан-үш бүтін үлгі және ортасында үлгінің бойлық осіне перпендикуляр дәнекерленген тігісі бар үш үлгі кесіледі (дәнекерленген балқымаларды алып тастайды).

Сынақ нәтижесі бүтін және дәнекерленген үлгілердің беріктігінің орташа арифметикалық мәндерін салыстыру арқылы алынады.

Бұрыштық дәнекерленген қосылыстардың беріктігін (көтеру қабілетін) анықтау А немесе В схемаларына сәйкес жүзеге асырылады.

 

Бұрыштық дәнекерленген қосылыстардың беріктігін анықтау (90° астындағы бұрыштық қосылыс және Т-тәрізді қосылыс үшін)

Жүктемелердің шамасы дайындаушының конструкторлық құжаттамасында белгіленген нақты қималардың профильдері үшін бұрыштық қосылыстардың беріктігінің есептік мәндеріне сәйкес қабылданады.Бұрыштық дәнекерленген қосылыстардың беріктігін анықтау (90° астындағы бұрыштық қосылыс және Т-тәрізді қосылыс үшін)

Профильдердің үлгілері жабдықта және технологиялық регламентте белгіленген режимдерге сәйкес дәнекерленген. Сынау үшін жармалардың бұрыштық қосылыстарының, есік төсемдерінің немесе қораптардың бекіткіштерінің үш үлгісі дайындалады. (45±1)° бұрышпен кесілген профильдің екі кесіндісінің ұштары (90±1)° бұрышпен дәнекерленеді, дәнекерлеу орнында пайда болған балқымалар алынып тасталмайды.

Үлгілердің бос ұштары сынақ схемасына байланысты олардың бойлық осіне (90±1)° немесе (45±1)° бұрышпен кесіледі.

А схемасы бойынша сынақ жүргізу тәртібі.

А схемасы бойынша сынақтар кезінде Тараптардың бірінің үлгісі тік немесе көлденең тірекке қатаң бекітіледі. Үлгінің жазықтығындағы екінші жағына жүктеме қолданылады (мысалы, бұрандалы құрылғыны қолдана отырып). Жүктеме мөлшері динамометрмен өлшенеді. Үлгілер жойылғанға дейін жүктеледі.

Сынақ құралдары және қосалқы құрылғылар:

a) үлгіні бекітуге арналған құралды (қамыттарды, бұрандамалы қысқышты), жүктемені салуға арналған механизмді, ±10 Н өлшеу қателігі бар динамометрді қамтитын қондырғы;

b) Профильді дәнекерлеуге арналған машина;

c) МЕМСТ 427 бойынша металл сызғыш;

d) МЕМСТ 5378 бойынша нониусы бар бұрыш өлшегіш.

Б схемасы бойынша сынақ жүргізу тәртібі.

Үлгі құрылғыға үлгінің бос ұштары вагондарда орналасатындай етіп орнатылады, ал жүктеме пуансонының бойлық осі мен бұрыштық қосылыс үлгісінің шыңы бір-біріне сәйкес келеді.

Асимметриялық бүйір профилі бар профильдерді сынау жағдайында үлгінің көлденең қимасын біркелкі жүктеуге қол жеткізу үшін қарсы Профильді кірістірулер мен төсемдер қолданылады.

Үлгі жойылғанға дейін жүктеледі.

Сынақ құралдары және қосалқы құрылғылар:

a) өлшенетін шаманың 3% – дан аспайтын қателікпен жүктемені өлшеуді қамтамасыз ететін сынақ машинасы. Соққы жылдамдығы – (50±5) мм/мин;

b) Профильді дәнекерлеуге арналған машина;

c) итергіш пуансон;

d) тірек траверсінен және траверске топсалы бекіткіші бар екі жылжымалы тірек кареткасынан тұратын құрал;

c) кірістіру және төсеу;

d) МЕМСТ 427 бойынша металл сызғыш;

f) МЕМСТ 5378 бойынша нониусы бар бұрыш өлшегіш.

Нәтижелерді өңдеу (А және Б схемалары бойынша).

Егер әрбір үлгіні сынау кезінде бұзушы жүктеменің мәні конструкторлық құжаттамада белгіленген бақылау жүктемесінің мәнінен асып кетсе, сынақ нәтижелері оң деп танылады.

Дәнекерлеу қосылыстарының беріктігін а схемасы бойынша бұзбайтын әдіспен бақылауға рұқсат етіледі: үлгінің тік орналасуы кезінде үлгінің көлденең жағына (мысалы, арқанмен немесе сыммен қолмен) еркін бақылау жүгі (жүктеме — 5.3.9, жүктеменің рұқсат етілген ауытқулары — ±5%, жүктеу жылдамдығы реттелмейді) қолданылады. Бұл ретте Жүктеменің берілген мәнін салмағы 25,0 кг аспайтын жүктерді жүйелі түрде салу жолымен алады, үлгілер жүктемеде кемінде 3 минут ұсталады. Егер әрбір үлгі бұзылусыз және жарықтар пайда болмай жүктемеге төтеп берсе, сынақ нәтижесі оң деп танылады.

Leave a Reply